Excelentní výzkum v oblasti digitálních technologií a wellbeingu

Mezinárodní dozorčí rada projektu

 International Scientific Advisory Board (ISAB) je orgán zodpovědný za dohled a poradenství během provádění projektu DigiWELL. Jeho hlavní rolí je poskytovat odborný a nezávislý dohled nad výzkumnými a projektovými činnostmi konsorcia, formulovat strategická doporučení a hodnotit průběžné cíle projektu.  

ISAB se pravidelně setká minimálně jednou ročně. V případě potřeby, například při zjištění nesouladu během monitoringu projektu, může být tato perioda zkrácena nebo svoláno mimořádné zasedání.

Členové ISAB budou mít tyto úkoly během projektu: 

  • Každoroční hodnocení průběžné zprávy: Pravidelně posuzujeme průběh a výsledky projektu každý rok. 
  • Interní hloubková evaluace: Jednou v průběhu projektu provedeme důkladné zhodnocení vnitřních aspektů. 
  • Závěrečná evaluace: Po dokončení projektu provedeme celkové zhodnocení a vyhodnotíme dosažené výsledky. 
  • Poradní role při: Řešení konkrétních výzkumných problémů a identifikaci nesouladu během monitoringu projektu. 

Mezinárodní vědecká rada projektu (ISAB) se skládá ze 7 odborníků

Candace Currie je profesorkou Global Adolescent Health a zakladatelkou Child and Adolescent Health Research Unit (CAHRU) na University of St. Andrews. V letech 1995 až 2015 byla mezinárodní koordinátorkou výzkumné sítě HBSC pro více než 40 členských zemí. Středobodem jejích výzkumných zájmů jsou socioekonomické a genderové nerovnosti a jejich dopady na zdraví a wellbeing adolescentů (vazba na VZ5). 

Genevieve Dunton je proferskou preventivní medicíny a psychologie a ředitelkou laboratoře USC REACH (Real-Time Eating Activity and Children’s Health), jejímž cílem je vývoj a validace metodologií umožňujících sběr dat v reálném čase, včetně studií EMA (ecological momentary assessement) za využití nositelných zařízení. Je hlavní řešitelkou či spoluřešitelkou četných studií financovaných National Institutes of Health (NIH) založených na intervenčním (experimentálním) či longitudinálním designu (přímá vazba na VZ2, VZ3, VZ6). 

Kirk Erickson byl profesorem psychologie na University of Pittsburgh a ředitelem Neuroscience Institute a od roku 2022 působí jako vedoucí výzkumník v komerční sféře v AdventHealth Research Institute. Ve svém výzkumu se zabývá funkcemi a strukturou mozku a změnami v kognici ve vztahu celkovému zdraví a stárnutí s ohledem na úroveň pohybové aktivity. Je členem poradních orgánů National Institutes of Health (NIH) a řešitelem řady projektů postavených na randomizovaných intervenčních studií (VZ3 a VZ4). 

Otakar Fojt, jakožto dlouhodobě působící vědecký diplomat při Britském velvyslanectví v České republice, v ISAB zastupuje odbornost týkající se komunikace vědy a transferu znalostí do aplikační sféry jak v rovině kontaktu s komerční sférou, tak z hlediska návaznosti na orgány státní správy (vazba na VZ5 a vzhledem k aplikační vrstvě horizontálně napříč všemi VZ). 

Chen Honglin je profesorkou sociální práce a gerontologie na University of Eastern Finland. Zasedá v několika národních komisích a odborných panelech zaměřených na sociální práci a gerontologii v Číně. Působí jako hlavní řešitelka projektů založených na evidence-based intervencích s využitím technologií zacílených na zvýšení kvality života u osob staršího věku. Je zároveň autorkou tří patentů v oblasti evaluace a metodiky intervencí v zdravotních systémech (vazba na VZ3). 

Sonia Livingstone je profesorkou sociální psychologie a dlouhodobě se zaměřuje na oblast médií. Má zkušenosti s členstvím v poradních orgánech Rady Evropy či Sněmovny lordů UK. V současné době řídí Digital Futures Commission a ve spolupráci s UNICEF i projekt Global Kids Online a stojí v čele work packagů dvou evropských H2020 projektů (ySKILLS a CO:RE). Je zakladatelkou sítě EU Kids Online a její výzkumné aktivity se zaměřují na příležitosti, rizika a dopady využívání digitálních technologií (vazba na VZ1, VZ2 & VZ5). 

Ulrike Ravens-Sieberer je profesorkou psychologie zdraví a veřejného zdraví a působí jako ředitelka výzkumu na Department of Child and Adolescent Psychiatry, Psychotherapy, and Psychosomaticsm na University Medical Center Hamburg-Eppendorf. Je koordinátorkou panevropské studie KIDSCREEN zaměřené na kvalitu života a wellbeing dětí a dospívajících a působila v Co-ordinating Committee studie HBSC. (vazba na VZ4 & VZ5).