Excelentní výzkum v oblasti digitálních technologií a wellbeingu

Partneři projektu

» Zobrazit popis

Hlavním žadatelem ve Špičkovém výzkumu OP JAK DigiWELL je Ostravská univerzita, zastoupená Pedagogickou fakultou (PdF OU). Odbornou manažerkou projektu je mezinárodně etablovaná vědkyně ve společenských vědách Steriani Elavsky. Hlavním pracovištěm PdF OU pro realizaci cílů projektu je Katedra studií lidského pohybu a její výzkumné Centrum diagnostiky lidského pohybu (CDLP), které se nyní přesunulo do nově vybudovaného moderního zázemí Behaviorálního zdraví, sportu a technologie na OU City Campus. Dále jsou do projektu na OU zapojeni Fakulta sociálních studií (FSS OU) a Ústav pro výzkum a aplikace fuzzy modelování (ÚVAFM). 

ÚVAFM se soustředí na teoretický výzkum a praktický vývoj různých metod fuzzy modelování a v současnosti patří mezi několik málo ústavů na světě, které v oblasti fuzzy modelování úspěšně fungují. FSS OU realizuje mezinárodní vědeckou spolupráci především s univerzitami sdruženými v Evropském výzkumném institutu sociální práce (ERIS) např. v rámci programu Social work and Social economy (SOWOSEC) a ve výzkumné oblasti věnuje zvláště tématům zaměřeným na osoby vyloučené z bydlení a na osoby v nepříznivé životní situaci ohrožené sociálním vyloučením z důvodu věku či zdravotního stavu. 

« Skrýt popis

» Zobrazit popis

Masarykova univerzita (MU) je druhou největší veřejnou vysokou školou v České republice (víc jak 30 tisíc studentů). V rámci MU je do projektu zapojena Fakulta sociálních studií (FSS) (https://www.fss.muni.cz/)  a to konkrétně tato pracoviště: 

a) Interdisciplinární výzkum internetu a společnosti IRTIS Výzkumné pracoviště zabývá výzkumem toho, jak lidé používají informační a komunikační technologie (ICT) a jaké dopady jejich využívání má. Mezi hlavní výzkumné zájmy IRTIS patří např. ICT a wellbeing (duševní, fyzická a sociální pohoda); ICT a zdraví (eHealth, mHealth); online bezpečnost a obecně oblast HCI (Human Computer Interaction).  

b) Institut pro psychologický výzkum (INPSY) Institut se zaměřuje především na interdisciplinární společenská a zdravotní témata: aktivní občanství a duševní pohoda, využívání ICT ve vyšším věku, internet a zdraví (užívání sítí, her či pornografie), nástroje pro budování podpůrných komunit či procesy a výsledky psychoterapie.  

c)   Katedra sociologie Pracoviště se výzkumně specializuje na několik oblastí výzkumně spojených s projektem DigiWELL. Věcně jde zejména o výzkum rodiny, stárnutí a mezigeneračních vztahů a jejich propojení se zdravím a kvalitou života.  

Dále je do projektu zapojena Fakulta informatiky (FI) a její Katedra strojového učení a zpracování dat 

« Skrýt popis

» Zobrazit popis

Univerzita Palackého (UP) v Olomouci je veřejnou vysokou školou univerzitního typu, na jejichž osmi fakultách (lékařská, přírodovědecká, právnická, filozofická, zdravotnických věd, teologická, pedagogická, tělesné kultury) studuje téměř 23 tisíc studentů. Do realizace projektu jsou za UP zapojena celkem 3 pracoviště: 

Z Fakulty tělesné kultury (FTK) Katedra rekreologie (KRL), pracoviště  specializující se na vliv zdravého životního stylu pro člověka i společnost, a Institut aktivního životního stylu (IAŽS) jako interdisciplinární vědecko-výzkumné pracoviště (FTK), které se zabývá výzkumem pohybové aktivity a inaktivity ve vztahu k celkovému životnímu stylu a zdraví obyvatel ČR a má koordinační a poradenskou funkci v oblasti monitoringu pohybové aktivity pro středoevropské země.  

Dále je do projektu na UP zapojena Cyrilometodějská teologická fakulta (CMTF), Institut sociálního zdraví – Olomouc University Social Health Institute (OUSHI) věnující se výzkumu a vzdělávání v oblasti zdraví s důrazem na jeho sociální a spirituální determinanty. Zaměřuje se na témata, která se týkají zejména nerovnosti ve zdraví a determinanty zdraví zranitelných skupin, jako jsou například mládež, senioři, nemocní nebo Romové. 

« Skrýt popis

» Zobrazit popis

V rámci Univerzity Hradec Králové na projektu participuje Centrum Pokročilých Technologií, Přírodovědecké fakulty (CPT PřF UHK). CPT PřF UHK již přes 5 let působí v oblasti zpracování senzorických dat se zaměřením na sběr a vyhodnocování vitálních dat. S hlavním řešitelem projektu Ostravskou Univerzitou, realizovala již jiné předešlé projekty zaměřené na monitoring osob, vyhodnocování dat, cílené reakce a další vyhodnocování probíhajících intervencí. 

« Skrýt popis

» Zobrazit popis

Národní ústav duševního zdraví je koncipován jako centrum základního, experimentálního a aplikovaného výzkumu se zaměřením na výzkum neurobiologických a psychosociálních mechanismů spojených se vznikem a průběhem nejzávažnějších duševních poruch a navazující vývoj a testování nových diagnostických a léčebných metod. Pracoviště podílející se na realizací tohoto projektu jsou: 

Výzkumný program Veřejného duševního zdraví, který je zaměřen na širokou škálu témat od psychiatrické epidemiologie, přes politiku v oblasti duševního zdraví, výzkum služeb péče a ekonomie duševního zdraví, až po stigma a diskriminaci, prevenci sebevražd nebo problematiku závislostního chování.  

Centrum virtuální reality v duševním zdraví a neurovědách jehož cílem je uplatnění technologie virtuální reality (VR) v komplexní péči o duševní zdraví, ve vzdělávání a výzkumu v oblasti psychiatrie a neurověd. Hlavním posláním centra je péče o duševní zdraví a s tím související vývoj a testování inovativních VR metod, které by bylo možné uplatnit v oblasti diagnostiky a terapie neuropsychiatrických onemocnění (zejména úzkostných poruch, obsedantně-kompulzivní poruchy atd.) a rehabilitaci kognitivního deficitu (zejména u neurodegenerativních onemocnění a schizofrenie).  

« Skrýt popis

» Zobrazit popis

Psychologický ústav AV ČR je výzkumná instituce s více než padesátiletou historií, která spoluvytvářela a stále silně ovlivňuje podobu akademické i aplikované praxe v psychologii v ČR. PSÚ AV ČR patří k nejúspěšnějším vědeckým institucím v České republice, které se zabývají psychologickým výzkumem. Ačkoliv zde pracuje pouze 5 % psychologů a psycholožek, kteří se v ČR věnují psychologickému výzkumu, publikují 24 % národní produkce v D1 a 18 % v Q1, což svědčí o kvalitě i produktivitě pracoviště (viz Oborový komentář v modulu 2 hodnocení podle Metodiky 17+ ve FORDu 5.1 Psychology and Cognitive Sciences). Hlavní činností ústavu je vědeckovýzkumná činnost zaměřená na vybrané klíčové problémy z oblasti psychologie osobnosti a sociální psychologie, kognitivní psychologie a metodologie výzkumu.  

« Skrýt popis

» Zobrazit popis

Sociologický ústav AV ČR rozvíjí sociologické teorie a metodologii soudobého sociologického výzkumu. Provádí jednorázová i opakovaná empirická šetření, srovnávací výzkumy, případové studie, sondy i výzkumy veřejného mínění. Používá moderní výzkumné metody kvantitativní i kvalitativní a využívá též poznatků, přístupů a metod příbuzných vědních oborů, jako jsou zejména ekonomie, politická věda, právo, demografie, sociální geografie a genderová studia. SOÚ AV ČR je plně integrován do mezinárodní vědecké spolupráce, aktivně participuje na řadě evropských i mezinárodních vědeckých programů i projektů a je zapojen do výměny vědeckých informací mezi institucemi v různých zemích. SOÚ AV ČR také pravidelně realizuje výzkumy mezinárodní výzkumy.

« Skrýt popis

» Zobrazit popis

Ústav informatiky AV ČR se zabývá vědeckým výzkumem v oblasti informatiky (počítačových věd), zejména matematických základů informatiky, výpočetních metod, umělé inteligence, modelů a architektur počítačů, výpočetních a informačních systémů a aplikací počítačových věd v souvisejících interdisciplinárních oblastech. Ve spolupráci s vysokými školami uskutečňuje doktorské studijní programy a vychovává vědecké pracovníky. Vědeckou činnost zajišťuje 96 vědeckých pracovníků, což představuje 74 % zaměstnanců instituce. 

« Skrýt popis