Excelentní výzkum v oblasti digitálních technologií a wellbeingu

Výzkumné týmy

Výzkumný záměr č. 1
Krátkodobé a dlouhodobé dopady používání digitálních technologií na wellbeing obecné populace vede prof. David Šmahel.

prof. David Šmahel (MU)

je proděkanem pro strategii a rozvoj Fakulty sociálních studií MU a působí současně na Fakultě informatiky MU. Vedl řadu projektů v oblasti výzkumu dopadů technologií na člověka, zabývá se oblastí “Human Computer Interaction”, publikoval více než 80 odborných publikací. Zúčastnil se řady mezinárodních projektů, v rámci projektu EU Kids Online vedl mezinárodní výzkum zaměřený na rizika a příležitosti používání internetu dětmi a adolescenty. Je editorem časopisu Cyberpsychology: Journal of Psychosocial Research on Cyberspace.

Výzkumný záměr č. 2
Experimentální výzkum technologií a wellbeingu vede doc. Martina Hřebíčková, DSc.

doc. Martina Hřebíčková, DSc. (PSÚ AV ČR, v.v.i.)

pracuje jako vedoucí vědecká pracovnice v Psychologickém ústavu Akademie věd ČR, kde vede Oddělení psychologie osobnosti a sociální psychologie. Působí také v prezidiu Grantové agentury ČR. Zabývá se psychologií osobnosti a sociální psychologií, zejména rysovým přístupem a strukturou osobnostních rysů v rámci tzv. pětifaktorového modelu osobnosti (Big Five). Zkoumala také národnostní stereotypy, akulturaci a meziskupinové vztahy.

Výzkumný záměr č. 3
Personalizované digitální intervence pro podporu wellbeingu a zdravého životního stylu (OU) vede prof. Steriani Elavsky

prof. Steriani Elavsky (OU)

vede výzkumné aktivity VZ3.1 a VZ3.2. Dlouhodobě se věnuje problematice mHealth technologií a jejím využití na podporu wellbeing a zdravého stárnutí. Disponuje dlouholetou mezinárodní zkušeností z USA, kde působila na Pensylvánské státní univerzitě (světově renomované pracoviště v oblasti společenskovědních metod s využitím intenzivních longitudinálních dat a metodiky EMA). Vedla koncepci obsahu projektu a v současnosti je vysoce citovanou vědkyní v oblasti společenských věd.

Výzkumný záměr č. 4
E-mental health nástroje pro podporu duševního zdraví a wellbeingu (NUDZ) vede dr. Petr Winkler

PhDr. Petr Winkler, Ph.D. (NUDZ)

je odborníkem v oblasti veřejného duševního zdraví. Zaměřuje se především na systémy péče o duševní zdraví, psychiatrickou epidemiologii, stigmatizaci duševních onemocnění, duševní gramotnost a celkový psychický wellbeing a odolnost.

Výzkumný záměr č. 5
Rozvoj mezinárodní spolupráce a zvýšení aplikačního potenciálu při tvorbě zdravotních, vzdělávacích a enviromentálních politik (UP) vede dr. Petr Baďura

dr. Petr Baďura (UP)

je členem mezinárodní výzkumné sítě HBSC, kde působí jako co-chair pracovní skupiny “Peer Culture and Leisure Time” a v rámci Scientific Development Group. V českém HBSC týmu je zodpovědný za odbornou stránku studie a její metodologii včetně přípravy národně-reprezentativního datového souboru. Studium Ph.D. absolvoval na University of Groningen v Nizozemsku.

Výzkumný záměr č. 6
Výzkum, vývoj a aplikace inovativních metod pro zpracování komplexních dat v oblastni wellbeingu (OU) vede prof. Misha Pavel

prof. Misha Pavel (OU)

působí na Northeastern University a University of California Davis, expert na elektroinženýrství, informatiku a experimentální psychologii. Jeho výzkum je zaměřen na víceškálové počítačové modelování chování lidí a jeho řízení a na technologické inovace s cílem podpořit udržitelnou, distribuovanou, proaktivní zdravotní péči, studuje přístupy k usuzování a augmentaci lidské inteligence pomocí počítačových her, EEG a transkraniální elektrické stimulace.